олимпиадин тесташ

Автор: Селимсултанова Петимат Боршиковна

Дата публикации: 04.05.2017

Номер материала: 7753

Скачать
Тесты
Родной язык (не русский)
7, 8, 9 Классы

 9 классан дешархошна к1оштан   нохчийн литературин олимпиадин тесташ.        

1. Муьлхачу произведенин юкъара ду х1ара мог1анаш?

                 «Юха а мостаг1ий                                                 Баьччалла т1еэц                                                                                                

                  Берзийна готте,                                                   Анас д1ах1оьтти

                 Юха а къевли д1а                                                  Мехкан тур ду х1инца

                 Хадийна гуо.                                                         Даьккхинарг цо!..»        

             1) «Дег1аста»;                                                         3) «Тимуран тур»;      

             2) «Лаьмнийн дийцар»;                                          4) «Къоьзана».

2. Нохчийн поэзехь дуьххьара г1улчаш яьхнарг ву:

               1) Дудаев 1абди;                                                   3) Мамакаев 1аьрби;

               2) Сальмурзаев Мохьмад;                                    4) Айсханов Шамсудди.

3. Нохчийн халкъан иллеш муьлхачу жанрана юкъадог1у:

               1) проза;            2)  поэзии;         3) драматурги;        4)  барта кхолларалла.

4. Х1окху дешнийн автор ву:

     «…нохчийн фольклор 1амор, аьттехьа а меттигера маь1на долуш хилла ца 1а. Цкъацкъа нохчийн фольклоран масех дашехь дуккха а эзарнаш шерийн геннара аьзнаш хеза.»                                                                                                            

              1) Пушкин А.С.;                2) Яковлев               3) Услар П.К.;                       4) Семенов Л.П.

5. Кхаа дешдекъах лаьтташ стопа а йолуш, тохар (ударный слог) хьалхарчу дешдекъана т1ехь делахь, иза ю:

                  1) ямб;                    2) анапест;            3) дактиль;             4)  хорей.

6. Муьлхачу произведенин т1ера ду х1ара мог1анаш:

              «-Новкъахь д1ахьаьжча гира сунна далош йийсарш. Доккха х1ума а ду х1ара-м, кхечара вайга схьакхуьйлу, вайчара Турце кхуьйлу йийсарш!»

     1) С. Бадуев «1адат» 

    2) 1. Гайсултанов «Болат-г1ала йожар»

    3) Х. Ошаев «Иччархо Абухьаьжа Идрисов»

    4) С. Яшуркаев «Напсат»

7.  Муьлхачу шарахь арадала доладелла, «Серло» ц1е а йолуш, нохчийн дуьххьарлера газет?

                       1)   1923;                2) 1925;               3) 1934;               4) 1922.

8. «Ненан б1аьрхиш» поэма язйина:

      1) Абузар Айдамировс;                                                3) Сайд-Хьусайн Нунуевс;

      2) Хьасан Сайдулаевс;                                                4) Хьамзат Саракаевс.

9. Ш. Арсонукаевн «Тимуран тур» поэми т1ехь Fmhpewf толам къовсуш леттарг мила ву?

         1)  Борзаб1аьрг;                        2) Чаку                   3) Бахьадур;                         4) Бахьаг.

10. «Къоьзана» поэмин автор ву:

   1) Муса Ахмадов;      3) Мохьмад Мамакаев;             2) 1арби Мамакаев;            4) Ямлихан Хасбулатов.

11.Сулейманов Ахьмадан муьлхачу поэми т1ера ду х1ара дешнаш:

                                    К1ентан яххьий, йоь1ан Эххьий ма гойла д1адаьлла де.

                                    Кхана уьш д1адовлуш делахь, ца вехаш со тахна ле…

        1) «Дог дохден ц1е»;                                                              3) «Лойша сунна»;

        2) «Дахаран генаш»;                                                                4) «Ц1ен книга» я 1еса поэма».

 12.  Нохчийн гоьяьллачу поэтессас Анзорова Балкана язйина:

          1) «Нохчийчоь – сан маьрша ага»;                           3) «Деган аз»;

          2) «Безаман декхар»;                                                 4) «Б1аьвнаш».

13. Муьлхачу авторан, муьлхачу произведенин т1ера ду х1ара дешнаш:

   «…И даь1ахкаш – шовзткъе доьалг1ачу шарахь Казахстанехь кхелхинчу кхуьнан доьзалан яра, шен махкахь д1айохка ц1а яхьаш…                                                                                                                         Да, нана, зуда, к1ант,йо1».

1) 1. Дадашевн «Дайна бер»;                                                         3) С.-Хь. Нунуевн «Лазийна шовда»;

2) С. Яшуркаевн «Маьрк1аж-бодан т1ехь к1айн хьоькх»;         4) М. Ахмадовн «Мохк бегийча».

14. «Х1усамнанас х1ар а ши хьаша т1еэцна, тоьхна кхарна уьстаг1 а бийна, шорт а даа а, мала а шун х1оттош. Цул т1аьхьа, кхана чарх а елла, д1авохуьйтур ву шуьша аьлла, охьавижийна…».

Муьлхачу туьйранна  т1ера ду и дешнаш:

1) «Ч1инг1аз»;                                                                      3) «Астаг1а Тимар»;

 2) «Хьекъал долу йо1»;                                                       4) «Мискачу стеган к1ант».

15.  Муьлхачу илли т1ехь массо а цхьаьна гайтина ву, Вайн халкъан турпалхой:

 Мадин Жаьммирза, Таймин Биболат, Зайтан Шихмирза, Жумин Акхтула,   Баьччин Элмарза.

1) «Аьккхин Жанхотан илли»;                                            3) «Жумин Акхтулин илли»;

2) «Чеченарчу Мадин Жаьммирзан илли»;                       4) «Эла Муслстан, Адин Сурхон илли».

16. Муьлхачу поизведенин турналхой бу х1орш:

                Муц1а, 1ума, хьалдолу Куьйра, къехо Кана.

        1) «Кхетаме Хьамид»;                                         3) «Жа1у»;

        2) «Олдам»;                                                          4) «Тимуран тур».

17. Мила ву «1а» стихотворенин автор:

    1) Ахьмад Нажаев;                                                       3) 1абди Дудаев;

    2) Шамсуддин Айсханов;                                            4) Cаь1ид Бадуев.

18. «Ц1еран арц» повесть т1ехь муьлха турпалхо ву 40 шо хир долуш?

         1) Хонмурд;                             2) Кулдевич;

        3)  Мирза;                                    4) Элберт.

19.  «Ц1еран арц» повесть т1ера хьенан ду х1ара дешнаш:

             «- Ахь х1ун дей, бакъдерг дийца ахь, х1умма а хир дац хьуна!.. Эхь ду хьуна харцдерг дийцар: хьо-х воккха ст                            

         1) Кулдевичан                    2) Мирзин;          3) Элбертан;                       4) Моллин.

20. «Оьзда мотт – г1иллакх-оьздангаллин бух» жими сочинени язъе.

   

                                              Дог1а

                         9 класс.  Нохчийн литература.

                       1

                           3

                       2  

                           1

                       3

                           4

                       4

                           4

                       5

                           3

                       6

                           2        

                       7

                           2

                       8

                           2

                       9

                           3

                      10

                           4

                      11

                           2

                      12

                           1

                      13

                           2                                                        

                      14

                           2

                      15

                           1

                      16

                           3

                      17

                           2

                      18

                           2

                      19

                           3

Участвуйте в дистанционных мероприятиях Страны талантов

Страна талантов

Творческие конкурсы проводятся на темы острых социальных проблем страны для учащихся учреждений всех типов в возрасте от 5 до 25 лет.

Страна талантов

Олимпиады проводятся по всем общеобразовательным предметам.

Все победители олимпиад 2016-2017 учебного года получают дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ
при поступлении в РГСУ.

Участникам

Страна талантов

Каждый участник получает именной диплом в печатном виде.

Победители получают именные дипломы, медали, блокноты, ручки и другие ценные призы.

Преподавателям

Страна талантов

Каждый преподаватель, чей участник стал победителем, и те преподаватели, которые заявили к участию 3 и более учеников, получают благодарственную грамоту в печатном виде.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59547
выдано 08.10.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Категория 0+.

© АНО ДО «Страна талантов», 2010-2017. Создание сайта - IT DEV GROUP